Game On!

Regulamin konkursu: “Wygraj Zestawy Kibica Intel Extreme Masters”

Intel Polska Writer

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj Zestawy Kibica Intel Extreme Masters” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest: Monday Public Relations Sp. Zo.o. Sp. K., ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa (dalej: Organizator).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Intel Technology Poland Ltd z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Juliusza Słowackiego 173 (dalej: „Intel”).
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy).
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • wypełnią quiz (dalej: Zadanie Konkursowe) znajdujący się na stronie www.iq.intel.pl na podstronie konkursowej: http://iq.intel.pl/wygraj-zestawy-kibica-intel-extreme-masters/
  • akceptują niniejszy Regulamin w szczególności poprzez podanie danych osobowych wymaganych przy wypełnianiu Zadania Konkursowego.

3. Wypełnienie Zadania Konkursowego na stronie www.iq.intel.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku może skutkować zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do nagrody może być cofnięte.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3
Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.02.2016 o godzinie 15:30 i trwa do 28.02.2016. do godziny 23:59
2. Przedmiotem Konkursu jest wypełnienie na stronie www.iq.intel.pl Zadania Konkursowego.
3. Każdy z Uczestników może wypełnić Zadanie Konkursowe tylko raz. Uczestnicy, którzy wypełnią Zadanie Konkursowe po zakończeniu Konkursu, nie będą brani pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
5. Wypełniając Zadanie Konkursowe Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też ich niezgodność z niniejszym Regulaminem.
7. Zadania Konkursowe zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem nie będą brać udziału w Konkursie.
8. Zadanie Konkursowe oceniane będzie przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Decyzje Jury pozostają ostatecznymi.
11. Spośród wypełnionych Zadań Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 25 (słownie: dwadzieścia pięć) Zadań Konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody.
12. Wyniki Konkursu zostaną podane 1.03.2016. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

§ 4
Nagrody w Konkursie

1. Głównymi nagrodami w Konkursie są “Zestawy Kibica Intel Extreme Masters” (15 sztuk) składające się z:

  • biletu wcześniejszego wstępu na jeden z trzech dni Intel Extreme Masters
  • kodu aktywacyjnego Intel Gaming Bundle
  • plecaka (wartość: 60zł)
  • bluzy (wartość: 169zł)
  • magnesu (wartość: 5zł)

2. Nagrodami dodatkowymi są bilety wcześniejszego wstępu na jeden z trzech dni Intel Extreme Masters (10 sztuk).
3. Organizator pokrywa podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
4. Przekazanie głównych nagród może nastąpić na jeden z dwóch wybranych przez Zwycięzcę sposobów:

  • natychmiastowa wysyłka biletu i kodu aktywacyjnego drogą elektroniczną połączona z odbiorem osobistym pozostałych nagród na stoisku Intel Polska podczas Intel Extreme Masters
  • natychmiastowa wysyłka biletu i kodu aktywacyjnego drogą elektroniczną połączona z wysyłką pocztową pozostałych nagród

5. W przypadku wyboru opcji wysyłki nagród pocztą, zostaną one wysłane Zwycięzcom najpóźniej 14 (słownie: czternaście) dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu.
6. Nagrody dodatkowe są wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną, na podany przez Zwycięzcę adres e-mail.
7. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą/zwycięzcami Konkursu w sprawie odbioru nagrody w terminie do 2.03.2016, godz. 23:59 (słownie: drugiego marca dwa tysiące szesnastego roku, do godziny dwudziestej trzeciej pięćdziesiąt dziewięć), nagrody przechodzą na rzecz kolejnego Uczestnika Konkursu wybranego przez Jury.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent.
9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Monday PR, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Wygraj Pakiety Kibica Intel Extreme Masters”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
5. Dla postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać jurysdykcji sądów polskich.
6. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz Fundatora. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: lukasz.lesniewski@mondaypr.pl w temacie maila podając: Konkurs „Wygraj Pakiety Kibica Intel Extreme Masters”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.

§ 6
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do celu organizacji Konkursu i/lub w celu wydania nagrody zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Odwołanie niniejszej zgody powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika.
4. Uczestnicy Konkursu podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 3 §5.
6. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres lukasz.lesniewski@mondaypr.pl, w temacie maila podając: “Wygraj Zestawy Kibica Intel Extreme Masters”. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.

Udostępnij ten artykuł

Podobne tematy

Granie

Przeczytaj w następnej kolejności

Read Full Story